Прикажувам 19 - 27 од 640

РЕТОРИКА НА ЉУБОВТА

НЕРЕТОРИЧНА ВОВЕДНА БЕЛЕШКА

Александар Прокопиев

Критика и молк: читање на македонската литература и култура Зборник на трудови од меѓународна научна конференција

ОД МОЛЧЕЊЕТО НА КРИТИКАТА ДО КРИТИКАТА СО ОРУЖЈЕ (Обраќање кон собирот со поддршка на темата Критика и молк: читање на македонската литература и култура)

Јордан Плевнеш

Критика и молк: читање на македонската литература и култура Зборник на трудови од меѓународна научна конференција

КРИТИЧАРСКА ШКОЛА ВО МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ – ТЕНДЕНЦИЈА ИЛИ СЛУЧАЈНОСТ?

Сузана В. Спасовска

Критика и молк: читање на македонската литература и култура Зборник на трудови од меѓународна научна конференција

НАДМИНУВАЊЕ НА МОЛКОТ – ТРИБИНА ОД 1976 ГОДИНА: „ШТО СТАНУВА СО ИНСТИТУТОТ ЗА ЛИТЕРАТУРА?“

Славчо Ковилоски

Критика и молк: читање на македонската литература и култура Зборник на трудови од меѓународна научна конференција

НА ПУТУ КА ЈЕДНОМ ДРУГОМ ГРАДУ ВЛАДЕ УРОШЕВИЋА

Александра Пауновић

Критика и молк: читање на македонската литература и култура Зборник на трудови од меѓународна научна конференција

ПРЕГЛЕД НА ПОЗНАЧАЈНИТЕ КРИТИЧКИ КОМЕНТАРИ ЗА ПРОЗНИОТ ОПУС НА АКАДЕМИК БЛАЖЕ КОНЕСКИ

Кристина Димовска

Критика и молк: читање на македонската литература и култура Зборник на трудови од меѓународна научна конференција

ПРОТОНИЗАМ

Африм А. Реџепи

Критика и молк: читање на македонската литература и култура Зборник на трудови од меѓународна научна конференција

КНИЖЕВНАTA УМЕТНОСТ VS КНИЖЕВНАTA ПРОДУКЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

Елена Пренџова

Критика и молк: читање на македонската литература и култура Зборник на трудови од меѓународна научна конференција

ЕГЗИЛОТ НА КРИТИКАТА НИЗ МЕДИУМИТЕ: СЛУЧАЈОТ МАКЕДОНИЈА

Александра Јуруковска

Start typing and press Enter to search