Прикажувам 10 - 18 од 23

ТВОРЕШТВОТО НА АЦО ШОПОВ

НЕГРОАФРИКАНСКИОТ СВЕТ ВО ПОЕЗИЈАТА НА АЦО ШОПОВ

Лилјана Тодорова

ТВОРЕШТВОТО НА АЦО ШОПОВ

АЦО ШОПОВ И ЛЕОПОЛД СЕДАР СЕНГОР - компаративни согледби -

Луан Старова

ТВОРЕШТВОТО НА АЦО ШОПОВ

РАЃАЊЕТО И ТВОРЕЧКАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО ГРАДЕЊЕТО НА ВИШНИОТ ПОЕТСКИ ЗБОР

Нада Момировска

ТВОРЕШТВОТО НА АЦО ШОПОВ

ЕГЗОТИЧНИ МОТИВИ ВО ЛИРИКАТА НА АЦО ШОПОВ И СЛАВКО ЈАНЕВСКИ

Соња Стојменска-Елзесер

ТВОРЕШТВОТО НА АЦО ШОПОВ

САТИРИЧНАТА ПОЕЗИЈА НА АЦО ШОПОВ

Васил Тоциновски

ТВОРЕШТВОТО НА АЦО ШОПОВ

ПРОСТОРОТ И ВРЕМЕТО ВО ПОЕЗИЈАТА НА АЦО ШОПОВ

Науме Радичевски

ТВОРЕШТВОТО НА АЦО ШОПОВ

МИТСКИ ФАНТАЗМИ И СИМБОЛИ ВО »НЕБИДНИНА« НА АЦО ШОПОВ

Виолета Пирузе-Тасевска

ТВОРЕШТВОТО НА АЦО ШОПОВ

ЦРНОТО СОНЦЕ KAJ ШОПОВ

Атанас Вангелов

ТВОРЕШТВОТО НА АЦО ШОПОВ

АЦО ШОПОВ - ПОСТСОЦРЕАЛИСТИЧКИОТ ПЕРИОД ВО НЕГОВОТО ТВОРЕШТВО

Георги Сталев

Start typing and press Enter to search